SMD半遮蔽式功率电感

Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
SRN1060SRN1060_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN1060
China RoHS - SMD SS
SRN2010SRN2010_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2010
China RoHS - SMD SS
SRN2510SRN2510_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2510
China RoHS - SMD SS
SRN2512SRN2512_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2512
China RoHS - SMD SS
SRN3010SRN3010_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3010
China RoHS - SMD SS
SRN3015SRN3015_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3015
China RoHS - SMD SS
SRN4012TSRN4012T_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4012T
China RoHS - SMD SS
SRN4018SRN4018_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4018
China RoHS - SMD SS
SRN4026SRN4026_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4026
China RoHS - SMD SS
SRN5020SRN5020_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN5020
China RoHS - SMD SS
SRN5040SRN5040_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN5040
China RoHS - SMD SS
SRN6028SRN6028_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN6028
China RoHS - SMD SS
SRN6045SRN6045_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN6045
China RoHS - SMD SS
SRN8040SRN8040_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN8040 (470 - 101)
SRN8040 (R50 - 330)
China RoHS - SMD SS
SRN4018TASRN4018TA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4018TA
China RoHS - SMD SS
SRN2508ASRN2508_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2508A
China RoHS - SMD SS
SRN3010TASRN3010TA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3010TA
China RoHS - SMD SS
SRN2009TSRN2009T_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2009T
China RoHS - SMD SS
SRN2510FSRN2510_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2510F
China RoHS - SMD SS
SRN5040TASRN5040TA_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN5040TA
China RoHS - SMD SS
SRN5020TASRN5020TA_part1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN5020TA
China RoHS - SMD SS
SRN6045HAsrn6045ha1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN6045HA
China RoHS - SMD SS
SRN2012Tsrn2012t_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2012T
China RoHS - SMD SS
SRN5030HAsrn5030ha1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN5030HA
China RoHS - SMD SS
SRN4030HAsrn4030ha1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4030HA
China RoHS - SMD SS
SRN3030HAsrn3030ha1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3030HA
China RoHS - SMD SS
SRN3015Csrn3015c1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3015C
China RoHS - SMD SS
SRN2010TASRN2010TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN2010TA
China RoHS - SMD SS
SRN3012TASRN3012TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3012TA
China RoHS - SMD SS
SRN3015TASRN3015TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN3015TA
China RoHS - SMD SS
SRN4012TASRN4012TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN4012TA
China RoHS - SMD SS
SRN6045TASRN6045TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN6045TA
China RoHS - SMD SS
SRN8040TASRN8040TA1See Data Sheet
TBD
Sn (e3)CofC SRN
Request Report
SRN8040TA
China RoHS - SMD SS
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?