SMD贴面的特快熔断薄膜保险丝

Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
SF-0402Fsf0402f050_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0402F
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0402FPsf0402fp_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0402FP
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0402FP-FSF-0402FPxxxF_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0402FP-F
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0402Ssf0402s200_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0402S
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0402S-MSF-0402SxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0402S-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603Fsf0603f050_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603F
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603FPsf1206s050_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603FP
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603FP-FSF-0603FPxxxF_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603FP-F
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603FP-MSF-0603FPxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603FP-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603HI-FSF-0603HIxxxF_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603HI-F
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603HIA-MSF-0603HIA-M_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603HIA-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603HI-MSF-0603HIxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603HI-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603Ssf0603s_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603S
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603S-MSF-0603SxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603S-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603SA-MSF-0603SA-M_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603SA-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603SPsf0603sp_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603SP
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-0603SP-MSF-0603SPxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603SP-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206Fsf1206f050_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206F-MSF-1206F-M_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206F-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206FPsf1206s050_2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206FP
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206HH-MSF-1206HHxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206HH-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206HIA-MSF-1206HIA-M_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206HIA-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206HI-MSF-1206HIxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206HI-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206HV-MSF-1206HVxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206HV-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206Ssf1206s_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206S
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206SA-WSF-1206SxxxW-2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206SA-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206S-MSF-1206SxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206S-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206SA-MSF-1206SA-M_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206SA-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206S-WSF-1206SxxxW_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206S-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206SPsf1206sp_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1206SP
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1206SP-MSF-1206SPxxxM_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-0603SP-M
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-1210S-WSF1210SxxxW_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-1210S-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410FA-WSF-2410FA1200W-2_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2410FA-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410F-WSF-2410FxxxW_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2410F-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410FPA-WSF-2410FPA-W_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2410FPA-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410FP-WSF-2410FPxxxW_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2410FP-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410SP-WSF-2410SPxxxW_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2410SP-W
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410FP-TSF-2410FP-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-2410FP-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410F-TSF-2410F-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-2410F-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2410HI-TSF-2410F-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-2410HI-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-3812TM-TSF-3812TM-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-3812TM-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-3812TL-Tsf3812tl_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-3812TL-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-3812F-TSF-3812F-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-3812F-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-3812FG-TSF-3812FG-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-3812FG-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-3812SP-TSF-3812F-T_part1See Data Sheet
SF-2 CofC
Request Report
SF-3812SP-T
Bourns Singlfuse China RoHS2
SF-2923HC-CSF-2923HC_part1See Data Sheet
SF-1 CofC
Request Report
SF-2923HC
Bourns Singlfuse China RoHS2
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?