SMD非遮蔽式功率电感

Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
SDE0403ASDE0403A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDE
Request Report
SDE0403A
China RoHS - SMD NS
SDE0604ASDE0604A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDE
Request Report
SDE0604A
China RoHS - SMD NS
SDE0805ASDE0805A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDE
Request Report
SDE0805A
China RoHS - SMD NS
SDE1006ASDE1006A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDE
Request Report
SDE1006A
China RoHS - SMD NS
SDE6603SDE6603_part1See Data Sheet
TBD
TBDSDE
Request Report
SDE6603
China RoHS - SMD NS
SDR0302sdr0805_mpart1Conf 1
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0302
China RoHS - SMD NS
SDR0403sdr0805_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0403
China RoHS - SMD NS
SDR0503sdr0805_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0503
China RoHS - SMD NS
SDR0603sdr0805_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0603
China RoHS - SMD NS
SDR0604sdr0805_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0604
China RoHS - SMD NS
SDR0703sdr0703_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
e1 (SnAgCu)SDR
Request Report
SDR0703
China RoHS - SMD NS
SDR0805sdr0805_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0805 Series (1R5~3R9, 270)
SDR0805 Series (4R7~220, 330~472)
China RoHS - SMD NS
SDR0906sdr0906_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR0906
China RoHS - SMD NS
SDR1005sdr1005_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1005
China RoHS - SMD NS
SDR1006sdr0805_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1006 (1R5-3R9)
SDR1006 (4R7-6R8)
SDR1006 Series (4R7-6R8, 100-220, 390-222, 272-472)
China RoHS - SMD NS
SDR1030sdr1030_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1030
China RoHS - SMD NS
SDR1045sdr1030_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1045
China RoHS - SMD NS
SDR1105sdr1105_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Au (e4)SDR
Request Report
SDR1105
China RoHS - SMD NS
SDR1305sdr1305_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1305
China RoHS - SMD NS
SDR1307sdr1307_mpart1Conf 3
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1307
China RoHS - SMD NS
SDR1307ASDR08051See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1307A
China RoHS - SMD NS
SDR1806sdr1806_mpart1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR1806
China RoHS - SMD NS
SDR2207sdr2207_mpart1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR2207
China RoHS - SMD NS
SDR6603sdr6603_mpart1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Au (e4)SDR
Request Report
SDR6603
China RoHS - SMD NS
SDR7030sdr7030_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR7030
China RoHS - SMD NS
SDR7045sdr7045_mpart1Conf 2
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SDR
Request Report
SDR7045
China RoHS - SMD NS
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?