J.W. Miller® SMD Products

Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
PM0603pm0603_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM0603
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM0805pm0805_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM0805
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM32-125Spm32_125s_part1Conf 1
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM32-125S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM42S-104SHpm42s_104sh_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM42S-104SH
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM43pm32_125s_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM43
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM54pm54_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM54
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM75pm75_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM75
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM74SB-105SBpm63sb_74sb_105sb_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM104SHpm104sh_partTBD
TBD
TBDPS1
Request Report
TBD
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM105pm105_part1Conf 3
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM105
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM124SHpm124sh_125sh_127sh_part1Conf 3
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM124SH
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM125SHpm124sh_125sh_127sh_part1Conf 3
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM125SH
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM127SHpm124sh_125sh_127sh_part1Conf 3
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM127SH
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM428Spm428s_part1See Data Sheet
TBD
TBDPS1
Request Report
PM428S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM518Spm518s_part1See Data Sheet
TBD
TBDPS1
Request Report
PM518S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM528Spm528s_part1See Data Sheet
TBD
TBDPS1
Request Report
PM528S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM628Spm628s_part1See Data Sheet
TBD
TBDPS1
Request Report
PM628S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1008pm1008_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM1008
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1008Spm1008s_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM1008S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1038Spm1038s_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM1038S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1210pm1210_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM1210
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1608pm1608_5022_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)CofC-PN
Request Report
PM1608
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1608Spm1608s_partConf 2
TBD
Sn (e3)PS1
Request Report
PM1608S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM1812pm1812_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)CofC-CI
Request Report
PM1812
PM1812 Series (R10-121)
PM1812 Series (151-102)
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM2110pm2110_part1SP9
JWM Label
Sn (e3)CofC-HCT
Request Report
PM2110
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM2120pm2120_part1SP9
JWM Label
Sn (e3)CofC-HCT
Request Report
PM2120
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM3316Spm3316s_5022s_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM3316S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM3602pm3602_part1SP9
JWM Label
Sn (e3)CofC-CM
Request Report
PM3602
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM3604pm3604_part1SP9
JWM Label
Sn (e3)CofC-CM
Request Report
PM3604
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM5022Spm5022s_part1See Data Sheet
TBD
SN (e3)PS1
Request Report
PM5022S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM600, PM610, PM620pm600_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)CofC-PM6
Request Report
PM600/PM610/PM620
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM620pm620_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)CofC-PM6
Request Report
PM620
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM7032S-12565Spm7032s_12565s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM7032S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM7232Spm7232s_part1See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM7232S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM12639Spm12639s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM12639S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM12645Spm12645s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM12645S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM12651Spm12651s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM12651S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM13560Spm13560s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM13560S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM13656Spm13656s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM13656S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM13666Spm13666s_part1SP1
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM13666S
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PT121pt121_part1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)AL
Request Report
PT121
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM5022pm5022s_part1See Data Sheet
TBD
SN (e3)CofC-PN
Request Report
PM5022
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM74SHpm74sh_part1Conf 2
JWM Label
Sn (e3)PS2
Request Report
PM74SH
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM105SBPM105SB1Conf 3
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM105SB
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM3308PM33081See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM3340PM33401See Data Sheet
JWM Label
Sn (e3)PS1
Request Report
PM3340
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
PM5022HPM5022H1See Data Sheet
TBD
SN (e3)CofC-PN
Request Report
PM5022H
Bourns JW Miller SMD Products China RoHS
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?