Search
Languages

设计包-设计包- Trimpot®可变电阻

Bourns® Trimpot®可变电阻应用于各种电子设备上的电路调整。实体结构的多样化及符合现今制造环境要求的能力,提供了使用者在设计应用上可选择到最佳可变电阻的弹性。在全球 Bourns 的可变电阻几乎被应用于每一项电子产品上。

每设计包含所有料号之样品

如您想索取设计包,请向所在地之Bourns 营业处或授权代理商洽询。

设计包号码 设计包图片 件数 料号
H-815
单转式可调式电阻
多转式可变电阻
dk_H-815_photo 每种零件5个 3214G-1-103E
3214X-1-104E
3223W-1-103E
3223G-1-104E
3224W-1-104E
3224G-1-104E

3269W-1-103GLF
3269P-1-104GLF
3312J-1-103E
3312J-1-104E
3313J-1-103E
3313J-2-104E
3314J-1-103E
3314G-1-104E
3361S-1-103GLF
3361P-1-104GLF

TC33X-2-103E
TC33X-2-104E
H-851
单转式可调式电阻
dk_H-851_photo 每种零件5个 3223W-1-103E
3223W-1-502E
3223W-1-102E
3223J-1-500E
3223J-1-104E
3223J-1-503E
H-852
单转式可调式电阻
dk_H-852_photo 每种零件5个 3386P-1-102LF
3386P-1-103LF
3386P-1-503LF
3386W-1-102LF
3386W-1-103LF
3386W-1-503LF
H-853
单转式可调式电阻
dk_H-853_photo 每种零件5个 3312J-1-102E
3312J-1-502E
3312J-1-103E
3312J-1-503E
3312J-1-104E
3312J-1-504E

H-854
单转式可调式电阻
dk_H-854_photo 每种零件5个 3214G-1-103E
3214X-1-104E
3223W-1-103E
3223G-1-104E
3224W-1-104E
3224G-1-104E

3269W-1-103GLF
3269P-1-104GLF
3312J-1-103E
3312J-1-104E
3313J-1-103E
3313J-2-104E
3314J-1-103E
3314G-1-104E
3361S-1-103GLF
3361P-1-104GLF

TC33X-2-103E
TC33X-2-104E
H-855
单转式可调式电阻
dk_H-855_photo 每种零件5个 3223W-1-103E
3223W-1-502E
3223W-1-102E
3223J-1-500E
3223J-1-104E
3223J-1-503E
H-856
单转式可调式电阻
dk_H-856_photo 每种零件5个 3386P-1-102LF
3386P-1-103LF
3386P-1-503LF
3386W-1-102LF
3386W-1-103LF
3386W-1-503LF
H-857
单转式可调式电阻
dk_H-857_photo 每种零件5个 3312J-1-102E
3312J-1-502E
3312J-1-103E
3312J-1-503E
3312J-1-104E
3312J-1-504E

H-858
多转式可变电阻
dk_H-858_photo 每种零件5个 3214G-1-103E
3214X-1-104E
3223W-1-103E
3223G-1-104E
3224W-1-104E
3224G-1-104E

3269W-1-103GLF
3269P-1-104GLF
3312J-1-103E
3312J-1-104E
3313J-1-103E
3313J-2-104E
3314J-1-103E
3314G-1-104E
3361S-1-103GLF
3361P-1-104GLF

TC33X-2-103E
TC33X-2-104E
H-859
多转式可变电阻
dk_H-859_photo 每种零件5个 3223W-1-103E
3223W-1-502E
3223W-1-102E
3223J-1-500E
3223J-1-104E
3223J-1-503E
H-860
多转式可变电阻
dk_H-860_photo 每种零件5个 3386P-1-102LF
3386P-1-103LF
3386P-1-503LF
3386W-1-102LF
3386W-1-103LF
3386W-1-503LF
H-861
单转式可调式电阻
dk_H-861_photo 每种零件5个 3312J-1-102E
3312J-1-502E
3312J-1-103E
3312J-1-503E
3312J-1-104E
3312J-1-504E

H-862
单转式可调式电阻
dk_H-862_photo 每种零件5个 3214G-1-103E
3214X-1-104E
3223W-1-103E
3223G-1-104E
3224W-1-104E
3224G-1-104E

3269W-1-103GLF
3269P-1-104GLF
3312J-1-103E
3312J-1-104E
3313J-1-103E
3313J-2-104E
3314J-1-103E
3314G-1-104E
3361S-1-103GLF
3361P-1-104GLF

TC33X-2-103E
TC33X-2-104E
H-863
多转式可变电阻
dk_H-863_photo 每种零件5个 3223W-1-103E
3223W-1-502E
3223W-1-102E
3223J-1-500E
3223J-1-104E
3223J-1-503E
H-870
单转式可调式电阻
多转式可变电阻
dk_H-870_photo 每种零件5个 3386P-1-102LF
3386P-1-103LF
3386P-1-503LF
3386W-1-102LF
3386W-1-103LF
3386W-1-503LF