Thin Film

Series 資料表 產品圖片 阻值範圍 允許公差 溫度係數 單顆電阻功率 MDS 工程 工程文件
CRT0402 CRT0402 4.7 ohms to 511K ohms 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .0625 W CRT0402
Downloads
CRT0603 CRT0603 4.7 ohms to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .100 W CRT0603
Downloads
CRT0805 CRT0805 1 ohm to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .125 W CRT0805
Downloads
CRT1206 CRT1206 4.7 ohms to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .250 W CRT1206
Downloads
CRT0402-ST CRT-ST
4.7 ohms to 255K ohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.0625 W CRT0402-ST
CRT0603-ST CRT-ST
1 ohm to 1 megohm 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.1 W CRT0603-ST
CRT0805-ST CRT-ST
1 ohm to 2 megohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.125 W CRT0805-ST
CRT1206-ST CRT-ST
1 ohm to 2.49 megohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.25 W CRT1206-ST
CRT0402-AS CRT-AS
49.9 ohms to 332K ohms 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .0625 W CRT0402-AS
CRT0603-AS CRT-AS
49.9 ohms to 332K ohms 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .100 W CRT0603-AS
CRT0805-AS CRT-AS
10 ohms to 1 megohm 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .125 W CRT0805-AS
CRT1206-AS CRT-AS
10 ohms to 1 megohm 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .250 W CRT1206-AS
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?