Search
Languages

Leistungsinduktoren – SMD Hochstrom, geschirmt

Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
SRP1038ASRP1038A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1038A (R20 - R56)
SRP1038A (1R0-470)
China RoHS - SMD HCS
SRP1205SRP1205_mpartSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1205
China RoHS - SMD HCS
SRP1206SRP1205_mpartSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1206
China RoHS - SMD HCS
SRP1238ASRP1238A_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1238A (R10 - R47)
SRP1238A (R60 - 100)
China RoHS - SMD HCS
SRP1245ASRP1245A_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1245A (R20 - R68)
SRP1245A (R82 - 220)
China RoHS - SMD HCS
SRP1265ASRP1265A_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1265A (R15 - R56)
SRP1265A (R68 - 470)
China RoHS - SMD HCS
SRP2010SRP2010_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2010
China RoHS - SMD HCS
SRP2512SRP2512_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2512
China RoHS - SMD HCS
SRP4012TASRP4012TA_partStd
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP4012TA
China RoHS - SMD HCS
SRP4020TASRP4020TA_partStd
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP4020TA
China RoHS - SMD HCS
SRP5030TSRP5030T_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5030T
China RoHS - SMD HCS
SRP6540SRP6540_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP6540
China RoHS - SMD HCS
SRP7028ASRP7028A_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7028A
China RoHS - SMD HCS
SRP7030srp7030_partStd
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7030
China RoHS - SMD HCS
SRP7030FSRP7030F_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7030F
China RoHS - SMD HCS
SRP8040srp8040_partSee Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP8040
China RoHS - SMD HCS
SRP1204SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1204
China RoHS - SMD HCS
SRP1045SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1045
China RoHS - SMD HCS
SRP1040SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1040
China RoHS - SMD HCS
SRP1235SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1235
China RoHS - SMD HCS
SRP1250SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1250
China RoHS - SMD HCS
SRP1270SRP1040_mpart1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1270
China RoHS - SMD HCS
SRP7050TASRP7050TA1Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7050TA
China RoHS - SMD HCS
SRP1770TASRP1770TA1Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1770TA
China RoHS - SMD HCS
SRP5015TASRP5015TA1Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5015TA
China RoHS - SMD HCS
SRP5030TASRP5030TA1Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5030TA
China RoHS - SMD HCS
SRP2510ASRP2510_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2510A
China RoHS - SMD HCS
SRP2512ASRP2510_part1SRP2512A
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2512A
China RoHS - SMD HCS
PQ2614BLAPQ2614_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)PQ Series
Request Report
PQ2614BLA-1R0K
PQ2614BLA-xxxK
China RoHS - SMD HCS
PQ2614BHAPQ2614_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)PQ Series
Request Report
PQ2614BHA-xxxK
China RoHS - SMD HCS
PQ2617BHAPQ2617_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)PQ Series
Request Report
PQ2617BHA-xxxK
China RoHS - SMD HCS
SRP5020TASRP5020TA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5020TA
China RoHS - SMD HCS
SRP2313AASRP2313AA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2313AA
China RoHS - SMD HCS
SRP3012TASRP3012TA_SRP3020TA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP3012TA
China RoHS - SMD HCS
SRP3020TASRP3012TA_SRP3020TA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP3020TA
China RoHS - SMD HCS
SRP4020FASRP4020FA_SRP4030FA_part1SRP4020FA
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP4020FA
China RoHS - SMD HCS
SRP4030FASRP4020FA_SRP4030FA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP4030FA
China RoHS - SMD HCS
SRP5030CASRP5030CA_SRP6030CA_part1SRP5030CA
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5030CA
China RoHS - SMD HCS
SRP6030CASRP5030CA_SRP6030CA_part1SRP6030CA
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP6030CA
China RoHS - SMD HCS
SRP6050CASRP6050CA_part1SRP6050CA
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP6050CA
China RoHS - SMD HCS
SRP6060FASRP6060FA_part1SRP6060FA
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP6060FA
China RoHS - SMD HCS
SRP7028CSRP7028C_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7028C
China RoHS - SMD HCS
SRP1038CSRP6060FA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1038C-R10Y-R68M
SRP1038C-1R0M-470M
China RoHS - SMD HCS
SRP1770CSRP6060FA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1770C
China RoHS - SMD HCS
SRP5050FASRP5050FA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP5050FA
China RoHS - SMD HCS
SRP7030CASRP7030CA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7030CA
China RoHS - SMD HCS
SRP1245Csrp1245c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP1245C (R15~R68)
SRP1245C (1R0-220)
China RoHS - SMD HCS
SRP1265Csrp1245c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP1265C (R22-1R5)
SRP1265C (2R2-330)
China RoHS - SMD HCS
SRP3012Csrp3012c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP3012C
China RoHS - SMD HCS
SRP3020Csrp3020c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP3020C
China RoHS - SMD HCS
SRP5020Csrp5020c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP5020C
China RoHS - SMD HCS
SRP5030Csrp5020c_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-C
Request Report
SRP5030C
China RoHS - SMD HCS
SRP1040VAsrp1040va_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-VA
Request Report
SRP1040VA
China RoHS - SMD HCS
SRP4018FAsrp4018fa_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-FA
Request Report
SRP4018FA
China RoHS - SMD HCS
SRP6030VAsrp6030va_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP-VA
Request Report
SRP6030VA
China RoHS - SMD HCS
SRP0312SRP0312_SRP0320_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0312
China RoHS - SMD HCS
SRP0320SRP0312_SRP0320_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0320
China RoHS - SMD HCS
SRP0412SRP0412_SRP0415_SRP0420_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0412
China RoHS - SMD HCS
SRP0415SRP0412_SRP0415_SRP0420_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0415
China RoHS - SMD HCS
SRP0420SRP0412_SRP0415_SRP0420_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0420
China RoHS - SMD HCS
SRP0512SRP0512_SRP0515_SRP0520_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0512
China RoHS - SMD HCS
SRP0520SRP0512_SRP0515_SRP0520_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0520
China RoHS - SMD HCS
SRP0612SRP0612_SRP0615_SRP0620_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0612
China RoHS - SMD HCS
SRP0615SRP0612_SRP0615_SRP0620_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0615
China RoHS - SMD HCS
SRP0620SRP0612_SRP0615_SRP0620_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0620
China RoHS - SMD HCS
SRP0610srp0610_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0610
China RoHS - SMD HCS
SRP0510srp0510_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0510
China RoHS - SMD HCS
SRP0410srp0410_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0410
China RoHS - SMD HCS
SRP0315srp0315_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0315
China RoHS - SMD HCS
SRP0310srp0310_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0310
China RoHS - SMD HCS
SRP1513CASRP1513CA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1513CA
China RoHS - SMD HCS
SRP1510CASRP1510CA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1510CA
China RoHS - SMD HCS
SRP1580CASRP1580CA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1580CA
China RoHS - SMD HCS
SRP7028AASRP7028AA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7028AA
China RoHS - SMD HCS
SRP7050AASRP7050AA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7050AA
China RoHS - SMD HCS
SRP1038AASRP1038AA_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1038AA (2R2 - 470) (leadframe)
SRP1038AA (R15 - 1R5) (non-leadframe)
China RoHS - SMD HCS
SRP6530Asrp6530a_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP6530A (R10)
SRP6530A (R22-100)
China RoHS - SMD S
SRP0515SRP0512_SRP0515_SRP0520_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP0515
China RoHS - SMD HCS
SRP7020TAsrp7020ta_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP7020TA
China RoHS - SMD HCS
SRP8540Asrp8540a_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP8540A
China RoHS - SMD HCS
SRP1038WAsrp1038wa1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1038WA
China RoHS - SMD HCS
SRP1265WAsrp1265wa1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP1265WA
China RoHS - SMD HCS
SRP2010DPAsrp2010dpa1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)SRP
Request Report
SRP2010DPA
China RoHS - SMD HCS
SRP3212srp3212_part1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
Sn (e3)TBD
Request Report
TBD
China RoHS - SMD HCS